Admitere

Echivalarea studiilor efectuate în străinătateRecunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate, prin comisia UTCN-CRID:

Aceste informaţii se regăsesc în Metodologia privind recunoasterea studiilor efectuate in strainatate, prin CRID, (disponibilă pe site la secţiunea Documente BRI).

Procedura se referă la următoarele categorii de solicitanţi:

 • Studenţi free-mover în mobilităţi incoming care au efectuat perioade de studii la universităţi din afara României, acreditate în ţările respective, în vederea continuării studiilor la facultăţi din cadrul UTCN.
 • Solicitanţi care au obţinut echivalarea diplomelor la MENCS-CNRED şi optează pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate la universităţi din afara României, acreditate în ţările respective, în vederea înmatriculării şi a continuării studiilor la UTCN cu finalizarea obţinerii diplomelor de licenţă/master/doctorat.
 • Studenţi care au efectuate perioade de studii în străinătate (fără finalizarea studiilor), la universităţi acreditate în ţările respective, şi doresc echivalarea perioadelor în vederea recunoaşterii la UTCN a creditelor obţinute.

Acte necesare dosarului:

 • cererea de înscriere - download
 • copia diplomei de bacalaureat obţinută în România sau Atestatul de Echivalare a studiilor în sistemul educaţional românesc emis de MEN-CNRED / Scrisoarea de acceptare la studii.
 • copia diplomei de licenţă sau master obţinute în România sau, după caz, Atestatul de Echivalare a studiilor în sistemul educaţional românesc emis de MEN-CNRED / Scrisoarea de acceptare la studii.
 • documentul care atestă situaţia şcolară pentru anii de studii absolviţi, care să conţină disciplinele, notele, numărul de credite/numărul de puncte şi numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină, emis de instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul, şi traducerea legalizată în limba română;
 • programele analitice pentru disciplinele studiate în instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul, după caz, şi traducerea legalizată în limba română;
 • certificatul de competenţă lingvistică pentru limba de predare şi de examinare;
 • copia certificatului de naştere şi a actului de identitate sau a paşaportului şi, după caz, traducerea legalizată în limba română;
 • copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate, şi, după caz, traducerea legalizată;
 • declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă.

Dosarul se depune la BRI

Traseul dosarului :

Solicitant -> BRI -> CRID/facultate -> BRI -> CRID/rectorat -> BRI -> solicitant

Ulterior evaluării dosarului de către comisia CRID- facultate, solicitantului i se va aduce la cunoştinţă prin e-mail decizia de recunoaştere sau decizia de susţinere a examenelor de diferenţă. Acesta trebuie să declare în scris, în termen de două zile lucrătoare acordul său privind susţinerea examenelor de diferenţă. După soluţionarea tuturor acestor aspecte şi întocmirea procesului verbal, CRID-rectorat va emite dispoziţia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi de înmatriculare a solicitantului în anul de studii aferent.

Download:Back to Top