Alte programe

Programul Leonardo da Vinci urmareste cresterea calitatii, a caracterului inovator si a dimensiunii europene in sistemele si practicile de formare profesionala (FP).
Programul contribuie la promovarea unei Europe a cunoasterii prin realizarea unui spatiu european de cooperare in domeniul educatiei si formarii profesionale. Prin program sunt sustinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul intregii vieti si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor favorabile integrarii profesionale.
Obiectivele programului:

 • dezvoltarea aptitudinilor si competentelor persoanelor, mai ales ale tinerilor, aflati in formare profesionala initiala . Un mijloc important in acest scop vor fi formarea profesionala prin alternanta si ucenicia, pentru a facilita insertia si reinsertia profesionala;
 • ameliorarea calitatii si incurajarea accesului la formarea profesionala continua si la dobandirea de aptitudini si competente pe tot parcursul vietii , pentru a dezvolta capacitatea de adaptare si a veni in sprijinul schimbarilor tehnologice si organizationale;
 • promovarea si intarirea contributiei formarii profesionale la procesul de inovare, pentru a ameliora competitivitatea si spiritul antreprenorial, in scopul de a crea noi locuri de munca.

Stimularea cooperarii intre institutiile care se ocupa cu FP, inclusiv universitatile si intreprinderile , in special intreprinderile mici si mijlocii (IMM).
O atentie speciala se va acorda persoanelor defavorizate pe piata muncii, inclusiv persoanelor handicapate, practicilor favorabile accesului acestor persoane la FP precum si promovarii egalitatii sanselor intre femei si barbati si luptei contra discriminarii.
Obiectivele programului se realizeaza prin urmatoarele tipuri de masuri:
 • mobilitati transnationale
 • proiecte pilot
 • promovarea competentelor lingvistice
 • dezvoltarea retelelor de cooperare transnationala
 • elaborarea sau actualizarea unor materiale de referinta comunitare

Site-ul oficial National CEEPUS Office Romania aici
Anunturi CEEPUS aici

Europass reprezintă un cadru unic care cuprinde 5 instrumente ce favorizează transparenţa diplomelor, certificatelor şi competenţelor. Cinci documentele existente anterior au fost adunate într-un singur document denumit sugestiv Europass. Transparenţa este un element decisiv în recunoaşterea calificărilor profesionale.
In 2004, la Mastricht, miniştrii învăţământului din 32 de ţări europene, partenerii sociali europeni şi Comisia europeană au decis să dezvolte cooperarea în vederea:

 • modernizării sistemelor de învăţământ şi formare profesională pentru ca economia Europei să devină cea mai competitivă;
 • să ofere tuturor europenilor, tineri, vârstnici în activitate, celor in căutarea unui loc de muncă sau persoane dezavantajate, calificări şi competenţe care să le permită integrarea într-o societate rezultantă din cunoaştere.
Procesul Copenhaga , Comunicatul de la Mastricht sau programul „Educaţie şi formare 2010” sunt contribuţii la strategia Consiliului european de la Lisabona care vizează obiective, la nivel naţional sau european, centrate pe aspecte cheie:
 • creşterea atractivităţii rutei de formare profesională pentru o participare crescândă a populaţiei la educaţie şi formare profesională
 • un nivel ridicat al calităţii care să determine o formare profesională competitivă la nivel global
 • legătura cu piaţa de muncă proprie unei economii a cunoaşterii în termenii unei mâini de lucru cu un grad înalt de calificare şi dezvoltarea competenţelor lucrătorilor în vârstă
 • o educaţie care să vină în întâmpinarea celor mai „ slab calificaţi” sau grupurilor dezavantajate, pentru a întări coeziunea socială.
Printre primele obiective la nivel naţional a fost acela de a utiliza instrumente şi principii comune, convenite în plan european, pentru a susţine reforma şi dezvoltarea sistemelor şi practicilor naţionale, printre care şi transparenţa în formare (EUROPASS) în cadrul mobilităţii pe Piaţa internă a unei Europe unite.

Decizia 2241/2004 a Parlamentului European şi a Consiliului a instaurat un cadru unic la nivel comunitar pentru transparenţa calificărilor şi competenţelor denumit EUROPASS.

Europass a fost conceput în scopul încurajării mobilităţii şi a învăţării de-a lungul vieţii, într-o Europă extinsă. Reprezintă un cadru unic care cuprinde 5 instrumente ce favorizează transparenţa diplomelor, certificatelor şi competenţelor. Cinci documente existente anterior au fost adunate într-un singur document denumit sugestiv Europass. Transparenţa este un element decisiv în recunoaşterea calificărilor profesionale.

Documentele Europass:
 • CV-ul Europass dă cetăţenilor posibilitatea de prezenta într-o manieră clară şi exhaustivă informaţii privind calificarea şi competenţele dobândite.
 • Mobilitatea Europass are ca obiectiv înregistrarea în cadrul unui document a experienţelor de mobilitate în procesul de educaţie, astfel încât să se faciliteze prezentarea rezultatelor acestor experienţe. Documentul se completează atât de către instituţia de origine, cât şi de cea gazdă implicate într-un parteneriat instituţional. Va înlocui Europass – Formare care este utilizat de 5 ani.
 • Anexa administrativă la diplomă este un document personalizat al cărui model a fost elaborat, în comun, de Consiliul Europei şi UNESCO, care prezintă evoluţia educaţională a titularului unei diplome.
 • Suplimentul la atestatul profesional reprezintă o anexă a certificatului de educaţie şi formare profesională, în care sunt evidenţiate competenţele profesionale ale titularului (model unic european).
 • Certificatul de competenţe lingvistice Europass este un document în care sunt prezentate abilităţile lingvistice. A fost creat de către Consiliul Europei şi se bazează pe Cadrul comun european de referinţă pentru limbi străine care devine standardul european în identificarea nivelului cunoştinţelor lingvistice. Este valabil şi se utilizează pentru Statele Membre ale UE.

Site-ul oficial Vulcanus in Japan   aiciBack to Top