Programe Erasmus+

Candidati la burse


CADRUL GENERAL

Programul Erasmus +, program finanţat de către Comunitatea Europeana oferă studenţilor din UTC-N oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o ţară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultăţile/departamentele din UTC-N şi universităţile partenere din UE.


INFORMAȚII GENERALE
 • Oferta de mobilităţi: vezi acorduri Erasmus + Cluj-Napoca / Baia Mare.
 • Perioada mobilităţii: 1 iunie an curent - 30 septembrie an viitor
 • Durata mobilităţii:
  • minim 3 luni, maxim 1 an academic (studiu)
  • minim 2 luni, maxim 1 an academic (plasament)
 • Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat).
 • Perioada maximă de mobilitate (studiu/plasament) pe nivel de studiu este de 12 luni.
 • Nivelul de studiu este stabilit în Acordul Bilateral Erasmus + dintre UTC-N şi universităţi partenere din UE.
 • Data începerii şi conţinutul programului de studiu vor fi stabilite împreună cu cadrele didactice responsabile la nivelul facultăţii în funcţie de calendarul şi structura academică a celor două universităţi şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale.

CONCURSUL DE SELECTIE

Orice student din UTC-N, care doreşte sa participe la un program de studiu într-o universitate parteneră din UE în cadrul programului Erasmus + al UTC-N, pentru a deveni student ERASMUS trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

Statutul legal al studentului Erasmus:

Studentul trebuie:

 • sa fie cetăţeanul unei tări participante la programul de învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • sa fie cetăţeanul altei tări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară participantă la program.

Studenţii din primul an:

 • Pentru mobilităţile de studiu, studentul din ciclul I trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studiu;
 • în cazul plasamentelor, aceasta condiţie nu se aplică;
 • Ulterior susţinerii de către studenţi a examenelor finale şi a lucrării de licenţă/disertaţie/tezei de doctorat, nu se mai poate efectua o mobilitate Erasmus.

Multiple perioade Erasmus:

Un student poate beneficia de o mobilitate de studiu si una de plasament pe fiecare nivel de studiu (Licenta, Master, Doctorat), cu conditia ca cele 2 mobilitati sa nu depaseasca impreuna 12 luni/ pe nivel de studiu.

Cele 2 mobilitati nu se pot combina in acelasi timp si o mobilitate nu se poate face la mai multe universitati/ firme simultan.

In cazul in care UTCN nu dispune de fonduri suficiente, exista posibilitatea ca un student sa poata beneficia de o mobilitate Erasmus cu finantare proprie (grant zero). Restul drepturilor si obligatiilor din cadrul programului Erasmus raman aceleasi.

Alte condiţii:

 • să fie înmatriculat la UTC-N pentru studii de nivel L (licenţă), M (master) sau D (doctorat);
 • să poată demonstra aptitudini şi abilitaţi specifice, în concordanţă cu activitatea care urmează a se desfăşura la universitatea parteneră din UE;
 • să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice;

Studenţii ERASMUS trebuie sa participe, din veniturile proprii, pentru completarea sumei necesare cheltuielilor de subzistenţă în ţara gazdă pe perioada mobilităţii Erasmus.

Criterii de selecţie/Dosarul de candidatură:

 • Curriculum Vitae;
 • scrisoare de intenţie;
 • certificat de competenţă lingvistică adecvat programului de studiu la universitatea-gazdă din UE, eliberat de catedra de specialitate a UTC-N sau de alte instituţii autorizate (minimum B1 - nivel mediu) ;
 • adeverinţă eliberată de către decanatele facultăţilor din care să rezulte situaţia profesională în anul universitar anterior mobilităţii şi în ultima sesiune de examene;
 • alte documente care pot fi solicitate în mod suplimentar de către coordonatorii departamentali.

Calendarul concursului:

 • Depunerea dosarelor de candidatură şi concursurile de selecţie se vor desfăşura la nivelul fiecărei facultăţi care a realizat acorduri bilaterale Erasmus +, pentru mobilităţi prevăzute a se efectua în anul universitar următor.
 • Perioada : martie-aprilie a.c.
 • Candidaţii se vor informa la coordonatorii departamentali despre data exactă a concursului în cazul în care nu există afişe la avizierele facultăţilor.Back to Top